Björn Bernström

Personuppgiftspolicy

 

Senast uppdaterad:[20180525]

 

1.     Jag är mån om din personligaintegritet.

Förmig är det viktigt att du som får inbjudningar till mina vernissager, ärdeltagare på mina kurser eller köper konst av mig, ska känna dig trygg med hur jaghanterar och förvarar dina personuppgifter. Din personliga integritet är enviktig angelägenhet som jag särskilt beaktar. I denna personuppgiftspolicyföljer information om hur jag behandlar, lagrar och hanterar dinapersonuppgifter.  

 

2.     Vad är en personuppgift?

Personuppgifterär all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisknu levande person. Exempelvis kan bilder och ljudupptagningar som behandlas idator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter ocholika slags elektroniska identiteter (t.ex. IPnummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiskapersoner. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling,oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanligabehandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring,bearbetning, överföring och radering.

 

3.     Jag är personuppgiftsansvarig.

Jag är personuppgiftsansvarig för alla typer personuppgiftersom kommer mig tillhanda, detta gäller inom verksamhetens samtliga processer,och jag behandlar era personuppgifter i enlighet med gällandedataskyddslagstiftning, från den 25 maj 2018 GDPR (General Data ProtectionRegulation). Förordningen börjar detta datum gälla inom hela EU och den harfokus på ett ökat integritetsskydd för behandling och lagring avpersonuppgifter.

 

 

4.     Personuppgifter som behandlas

Vid kursanmälningar, konstköp, beställningar eller annankontakt med oss kan jag komma att registrera bland annat: namn, adress,telefonnummer, epostadress, fakturaadress.Webbstatistik; jag använder mig av tjänsten Google Analytics när du besöker minwebbplats. Från och med den 25/5 2018 registreras dock inte längre besökarnasunika IPnummer samt att Google Analytics medautomatik kommer radera all webbstatistik som är äldre än 24 månader.

 

 

5.     För vilka ändamål behandlar jag dinapersonuppgifter?

Dina personuppgifter används av mig så att jag ska kunna informeradig om mina kommande utställningar, kurstillfällen och andra aktiviteter somrör min verksamhet som fakturering av kursdeltagande, köp av konst,mejlkorrespondens etc.

 

 

6.     Hur använder jag dina uppgifter?

För att jag ska få behandla personuppgifter måste jag följagällande rätt och därför alltid ha en laglig grund för behandling, till exempelett samtycke från den registrerade. Andra grunder som jag kan stödja mig på äratt behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, attbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller attbehandlingen är nödvändig med stöd av en intresseavvägning.  

 

7.     Säkerhet

Tredjepartsinfo

Jag säljer, handlar, eller på annat sätt överför, intepersonligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderarinte betrodd tredje part som hjälper mig att driva min webbplats, med kravetatt dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell.

 

Informationsskydd

Jag vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att skydda dinapersonliga uppgifter. Jag använder mig av avancerade krypteringsmetoder för attskydda känsliga uppgifter som överförs över internet. Endast jag får tillgångtill personligt identifierbar information.

 

Cookies

Jag använder cookies för att förbättra tillgången till minwebbplats samt att det dessutom förbättrar användarupplevelsen genom att spåraoch målanpassa användarens intressen. Min användning av cookies kopplas docköver huvud taget inte till personligt identifierbar information på minwebbplats.

 

8.     Samtycke

Genom att lämna dina personuppgifter, exempelvis i sambandmed köp av konst eller akvarellkurs, godkänner du och samtycker till att jagbehandlar era personuppgifter i enlighet med dennapersonuppgiftspolicy.   

 

Genom att använda min webbplats godkänner du minpersonuppgiftspolicy.

 

Du kan när som helst kontakta mig på akvarellist@gmail.comför att få information om vilka personuppgifter jag har sparat om dig eller om duvill att jag raderar dina personuppgifter. Du kan således när som helståterkalla ditt samtycke genom att kontakta mig. I sådant fall kommer jag intelängre behandla dina personuppgifter för de särskilda ändamål som du tidigaresamtyckt till.  

 

9.     Rätten till dina personuppgifter ochklagomål

Du har alltid rätt att få tillgång till dina personuppgifteroch att begära att jag rättar eller uppdaterar dina personuppgifter, ellerraderar vissa av dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan du begäraatt vi begränsar användningen av dina personuppgifter. Du har också rätt att fåtillgång till dina personuppgifter, i ett strukturerat och allmänt använt ochmaskinläsbart format. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter ellerom du har några frågor angående personuppgifter som innehas av mig, ellerfrågor om denna personuppgiftspolicy, tveka inte att kontakta mig:

 

Björn Bernström AB

Hilleshögsvägen 34

17996 Svartsjö

Epost: akvarellist@gmail.com 

Organisationsnummer: 556905-3688

Tfn: 073-702 75 12

Är ni missnöjda med min behandling av dina personuppgifter,så gör jag mitt bästa för att bemöta dina klagomål. Din integritet är väldigtviktig för mig, och jag strävar alltid efter att skydda dina personuppgifter påbästa möjliga sätt. Skulle jag ändå, enligt din mening, misslyckas i dennaambition, var vänlig notera att du också har rätt att lämna in ett klagomåltill Datainspektionen eller annan myndighet som kan fastställas i framtiden.

 

Björn Bernström